ASA & VŠE Czech Valuation Forum

Současná nejlepší praxe v oceňování českých podniků
21.5.2024

Scroll

O konferenci

Odborná jednodenní konference orientovaná na aktuální témata z oblasti oceňování podniků pořádaná American Society of Appraisers Europe Chapter a Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické.

Primárním cílem je formou odborné konference propojit asociaci a partnery s odbornou veřejností, absolventy a studenty VŠE.

Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky oceňování podniků na VŠE.

Téma pro ročník 2024: Současná nejlepší praxe v oceňování českých podniků

  • Oceňovací standardy a kategorie hodnot
  • Opodstatnění aplikace výnosových metod
  • Diskontní míra
  • Equity risk premium
  • Size premium

 

Fotogalerie 2024

Program

Moderuje Barbora Rýdlová
09:00 – 09:10 Úvodní slovo
Barbora Rýdlová, KFOP FFÚ VŠE

09:10 – 09:40 Diskontní míra a parametry v ČR​
Jakub Říha, PwC

09:40 – 10:10 Přirážka za velikost v podmínkách ČR​
Radovan Fišer, Deloitte

10:10 – 10:40 Současné problémy při odhadu rizikové prémie kapitálového trhu pro ČR a jejich možná řešení
Jan Marek, EVI

10:40 – 11:00 Coffee break
­
11:00 – 12:00 Panelová diskuse a Q&A k diskontní míře
Bohuslav Černoušek, PwC
Petr Čihák, Deloitte
Jan Marek, EVI
Barbora Rýdlová, KFOP FFÚ VŠE (Moderátor)

12:00 – 12:30 Kategorie hodnot v rámci právní úpravy oceňování podniku v insolvenci v ČR
Jan Benýšek, MS
12:30 – 13:30 Lunch break
Moderuje Tomáš Krabec
13:30 – 13:45 Fair Value jako báze hodnoty
Stephani Mason, DePaul University

13:45 – 14:15 Oceňovací standardy a kategorie hodnot v ČR​
Tomáš Krabec, KFOP FFÚ VŠE
­
14:15 – 14:45 Opodstatnění aplikace výnosových metod v ČR​
Oxana Šnajberg, EqSA
14:45 – 15:45 Panelová diskuse a Q&A k oceňovacím standardům a kategoriím hodnot
Jan Marek, EVI
Oxana Šnajberg, EqSA
Jan Benýšek, MS
Martin Richter, PF UK
Tomáš Krabec, KFOP FFÚ VŠE (Moderátor)
­
15:45 Ukončení konference
Barbora Rýdlová, KFOP FFÚ VŠE

Změny v programu vyhrazeny

Řečníci

Jan Benýšek
Jan Benýšek

Ředitel insolvenčního odboru, Ministerstvo spravedlnosti

Jan Benýšek je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti, kde se věnuje problematice insolvencí a znalectví.  V současné době zastává pozici ředitele odboru insolvenčního. Předtím působil mimo jiné jako poradce primátora hlavního města Prahy.

Bohuslav Černoušek
Bohuslav Černoušek

Director and co-leader, Valuation practice, PwC
President, ASA EU

Director co-leader oddělení oceňování ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Je akreditovaný odhadce asociace oceňovatelů s téměř 17letou praxí v oboru oceňování. Prováděl oceňování podniků, akcií společností, hmotného a nehmotného majetku, a také oceňování z různých obchodních, daňových nebo účetních důvodů. V rámci PwC vede sekci oceňování pro soudní spory a mezinárodní arbitráže. V minulosti působil také jako manažer finanční strategie pro ČR & SR v Tescu a další společnosti Velké čtyřky.

Petr Čihák
Petr Čihák

Director, Valuation & Modelling, Deloitte
Treasurer, ASA EU

Petr je ředitelem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika. Poskytuje služby v oblasti oceňování podniků a modelování. Do společnosti Deloitte nastoupil v roce 2006 a specializuje se na oceňování v oblasti energetiky a nehmotných aktiv. Před nástupem do společnosti Deloitte pracoval v investiční bankovní skupině J&T jako senior analytik. Petr absolvoval postgraduální studium v oboru finance na VŠE v Praze, je znalcem se specializací na oceňování podniku, jeho částí a nehmotného majetku a je členem Globální technické valuační komise Deloitte.

Radovan Fišer
Radovan Fišer

Assistant Director, Valuation & Modelling, Deloitte 

Radovan je zástupcem ředitele v týmu oceňování a finančního modelování společnosti Deloitte Česká republika. Radovan se věnuje finančně-analytickým službám pro účely sporů o hodnotu podniků, výši přiměřeného protiplnění či ušlého zisku. Mezi jeho další specializace patří finanční modelování.  

Radovan vystudoval finance na Univerzitě Karlově a je absolventem kurzů při American Society of Appraisers, Institutu oceňování majetku VŠE či Financial Modelling Institute. 

Tomáš Krabec
Tomáš Krabec

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2005. Dokončil zde i své postgraduální studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (2008) a habilitaci na docenta v oboru Podniková ekonomika a management (2011). Působí jako soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů, znalecké zaměření na zpracování revizních, rozhodčích a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomika, ekonomické expertní činnosti a na oceňování lékařských praxí a podniků a projektů v oblasti zdravotnictví. Svoji výzkumnou činnost zaměřuje na oblasti metodologie oceňování aktiv, teorie ohodnocování podniku, standardizace oceňování, aktiv a mezinárodní institucionální komparativistika, ekonomie a právo (Law and Economics) a behaviorální finance.

Jan Marek
Jan Marek

Managing partner, European Valuation Institute
Člen Business Valuation Board, IVSC
Vice Prezident, ASA EU

Mgr. Jan Marek, CFA, ASA je managing partnerem EVI. Před založením EVI pracoval ve společnosti Deloitte, kde ve funkci partnera vedl tým oceňování a finančního modelování ve střední a východní Evropě. Před tím působil jako management consultant, portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Má více než 20 let zkušeností s oceňováním podniků a dalších aktiv, sporovou agendou, přípravou finančních modelů, analýzou převodních cen, soutěžní ekonomií a dalšími finančními analýzami v Evropě, Asii, Americe a Africe.
Jan je znalcem se specializací oceňování podniků a členem zkušební komise Ministerstva spravedlnosti. Byl prvním prezidentem ASA EU. Dále je členem Rady pro oceňování podniků IVSC, která vydává Mezinárodní oceňovací standardy. Zároveň je vedoucím českých překladů Mezinárodních oceňovacích standardů.
​Jan je absolventem magisterského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na IES je v současné době členem Vědecko-pedagogické rady. Přednášel na oceňovacích konferencích, Univerzitě Karlově, VŠE a Justiční akademii.

Stephani Mason
Stephani Mason

Associate Professor of Accounting, DePaul University

Stephani Mason is an Associate Professor of Accounting at DePaul University, where she teaches advanced-level undergraduate and graduate courses in accounting and valuation. She earned her Ph.D. in accounting at Rutgers University, her MBA in finance and accounting at the University of Chicago, and her BS in accounting at North Carolina A&T State University. Mason conducts academic research on accounting/auditing/valuation standards, valuation specialists, auditor expertise, financial regulation, as well as diversity in the accounting and finance industries.

She has over a decade of experience in investment management at JP Morgan Investment Management—Private Equity Group, where she was part of a team of 60 investment professionals executing a global investment program for primary, secondary, co-investment, and direct company investment opportunities spanning all private markets, including venture capital, growth equity, buyout/corporate finance, private debt, energy/real assets, and real estate/infrastructure. She started her career at Deloitte.

Mason serves as a member of the International Valuation Standards Council Financial Instruments Board; AICPA Financial Instruments Advisory Group, Business Valuation Task Force, and National Accreditation Commission; The PhD Project Advisory Council (PAC-15); United Methodist Higher Education Foundation Board of Directors; and the American Accounting Association Meetings Committee and Diversity Initiative. In addition, she is a long-term committee member of the British Accounting and Finance Association, Canadian Academic Accounting Association, European Accounting Association, and Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand; is an editorial board member of five academic journals, and founded the WonderWomen of Diversity, a group that hosts discussions about diversity, equity, and inclusion in both the academic and corporate settings.

Martin Richter
Martin Richter

Katedra trestního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Advokát a Partner, Richter & Léko advokáti s.r.o.

Během svého téměř šestiletého působení na ministerstvu spravedlnosti Martin zastával výkonné úřednické funkce i funkce ve vyšším vedení ministerstva. Před soudem zastupoval ministerstvo v kauzách, které vyžadovaly mimořádnou odbornost nebo zvlášť citlivý přístup. Od roku 2016 až do roku 2020 stál Martin v čele dohledového útvaru, v jehož rámci vytvořil a řídil chod elitního analytického týmu. Na základě pracovních výsledků byl v roce 2019 souběžně pověřen krizovým managementem v odboru elektronizace justice, kde po věcné stránce dokázal zajistit vytvoření strategie pro elektronizaci justice. Od roku 2019 se Martin z pozice zástupce náměstkyně ministra spravedlnosti pro řízení sekce dohledu a justice podílel na řízení předmětné sekce a správě justice.
Předtím působil mimo jiné jako poradce primátora hlavního města Prahy.

Barbora Rýdlová
Barbora Rýdlová

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Barbora se ve výuce zaměřuje na oceňování podniků a korporátní finance, je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech atd. Ve vědecké práci se věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy, osobnímu goodwillu, oceňování pro specifické případy vypořádání společného jmění manželů nebo ESG. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).
Barbora je akademickou ředitelkou programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který spolu s kolegy na FFÚ VŠE vybudovala. Program získal mezinárodní profesní akreditaci RICS a těší se velkému zájmu subjektů na realitním trhu.
Působí jako znalec v oboru oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Jakub Říha
Jakub Říha

Manager, Valuation practice, PwC

Jakub je manažer v oddělení oceňování ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. V rámci své 10leté praxe v podnikových financích se věnoval především oceňování podniků, finančních nástrojů či hmotného a nehmotného majetku.

Jakub je absolventem Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a držitelem titulů CFA (Chartered Financial Analyst) a ASA (Accredited Senior Appraiser).

Oxana Šnajberg
Oxana Šnajberg

Partner, EqSA

Oxana Šnajberg je řídícím partnerem a rovněž jednatelem znalecké kanceláře EqSA. V oblasti znalectví působí Oxana skoro 15 let. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem Oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při VŠE. Oxana je znalcem pro oceňování podniků, oceňování cenných papírů a oceňování nehmotného majetku.
Působí na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde se podílí na publikační činnosti a výuce specializovaných předmětů zaměřených na oceňování podniků a majetku. Od září 2022 je Oxana členem sdružení Turnaround Management Association ČR, které sdružuje odborníky v oblasti „turnaround managementu“, insolvenčního práva a v oblasti korporátních financí.

Partneři

American Society of Appraisers Europe Chapter
Deloitte
European Valuation Institute
PwC
EqSA
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
DePaul University

Registrace

Registrace probíhají přes Registrační systém  Platba je možná kartou online nebo bankovním převodem.

Po vyplnění formuláře Vám bude automaticky zaslán e-mail s odkazem na platbu kartou online a proforma fakturou pro platbu bankovním převodem. Po připsání částky na náš účet Vám bude zaslána na e-mail uvedený v registračním formuláři faktura jakožto daňový doklad o zaplacení.

 


Místo konání RB 101
­
Místo Vysoká škola ekonomická

Archív 2023

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde
Náhrady škod a ušlého zisku

Záznam konference 2023 je dostupný zde.

 

Archív 2022

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Záznam konference je k nahlédnutí zde.

Archív 2021

Program prvního ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Odměňování podnikových vynálezů – Komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty

Kontakty

Kontaktní e-mail: cvf@vse.cz

 

Barbora Rýdlová, Ph.D.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

marketa.planickova@vse.cz     776 230324 

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: