Czech Valuation Forum

Odměňování podnikových vynálezů – komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty 11. 6. 2021

O Workshopu

Hledáte rozumný systém odměňování vynálezů vytvořených vašimi zaměstnanci? Přenastavujete stávající systém těchto odměn? Řešíte v této oblasti spory? Kladete si otázku, jaká odměna je “přiměřená”? Chtěli byste se inspirovat praxí vybraných českých korporací, či systémy odměňování v zahraničí? Víte, jak vysoké odměny přiznávají soudy v jiných zemích?
Workshop je určen pro inovativní korporace, patentové zástupce, soudce, advokáty, soudní znalce.

Vzhledem k aktuální zdravotní situaci bude konference probíhat online prostřednictvím platformy MS Teams.

Datum konání: 116. 2021 
Cena: 3.200,- Kč (včetně DPH)


Účastníci workshopu po registraci obdrží 15% slevový kupón na nákup publikace Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty.
 
                   

Program

9.00 – 9.10: Zahájení

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

9.10 – 9.30: Úvod k tématu

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

9.30 – 10.15: Obecně k právní úpravě zaměstnaneckých děl

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

10.15 – 11.00: Komparace České, Slovenské a Německé právní úpravy zaměstnaneckých vynálezů

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.,

11.00 – 11.15: Přestávka
11.15 – 12.00: Komparace právní úpravy dalších vybraných zemí kontinentálního a anglosaského práva

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

12.00 – 12.30: Dopolední diskuse
12.30 – 13.30: Přestávka na oběd
13.30 – 14.15: Různé koncepční pohledy na “přiměřenost” odměňování zaměstnaneckých vynálezů

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

14.15– 15.00: Dva nejdistinktivnější přístupy k odměňování – přístup Německa a Velké Británie

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

15.00 – 15.15: Přestávka
15.15 – 16.00: Přehled a analýza odměny přiznaných zaměstnancům při sporech ve vybraných zemích kontinentálního práva

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

16.00 – 16.45: Typologie odměňování zaměstnaneckých vynálezů ve vybraných českých korporací a hledání optimálního typu

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

16.45 – 17.15: Závěrečná diskuse

Řečníci

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Pavel Svačina vystudoval obory Finance a Oceňování podniků a jeho majetku na VŠE v Praze. Zde získal také doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku v r. 2006. Disertační práci zpracoval na téma oceňování nehmotného majetku. V komerční oblasti se věnuje zpracovávání studií a znaleckých posudků na oceňování podniků a nehmotného majetku pro různé účely – squeeze-outy, nákupy/prodeje, vyčíslení škod, transfery technologií z výzkumné do komerční sféry. V současné době je na pozici senior konzultanta. Je soudním znalcem jmenovaným pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a nehmotného majetku. Dlouhodobě působí na VŠE, kde vyučuje různé kurzy na téma oceňování podniků, včetně vlastního kurzu na oceňování nehmotného majetku. Pedagogicky působí také na Institutu oceňování majetku, školícím středisku pro znalce pro obor oceňování. Příležitostně také realizuje firemní školení. V oblasti výzkumné rozvíjí oblast oceňování nehmotných aktiv. Je autorem řady odborných článků na toto téma, v roce 2010 mu vyšla v nakladatelství Ekopress kniha Oceňování nehmotných aktiv.

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Katedra podnikového a evropského práva, VŠE v Praze 

Je absolventem PF UK v Praze. Vědecký titul CSc. získal na této fakultě v roce 1983. V roce 1994 byl jmenován docentem pro obor Právo v podnikání, v roce 2008 pak byl jmenován profesorem, v obou případech na FMV VŠE v Praze v oboru Obchodní právo. Od svého příchodu na katedru na počátku 70. let se věnoval právu duševního vlastnictví a závazkům ve výzkumu a vývoji, později od počátku 90. let i právu soutěžnímu. Jako jeden z prvních v ČR významně přispěl k vytvoření práva informačních a komunikačních technologií. Tyto obory zde vědecky rozvíjí a přednáší jak na magisterském stupni studia, tak v doktorském studiu. Je autorem či spoluautorem více než stovky odborných publikací. Při rozvíjení oboru srovnávacího amerického obchodního práva spolupracuje zejména s John Marshall Law School v Chicagu. Je koordinátorem za ČR ve výzkumném projektu EU a Evropského patentového úřadu „European Progress in Dissemination of Intellectual Property Knowledge in Universities“. Účastnil se i přípravy některých právních předpisů a jejich novel, zejména zákona o ochraně hospodářské soutěže, autorského zákona, zákona o ochranných známkách aj. Je garantem programu doktorského studia „Obchodní a mezinárodní hospodářské právo“. Je členem Vědecké rady FMV VŠE v Praze a MUP, dále je členem redakčních rad časopisu Průmyslové vlastnictví, ACTA MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví, Acta Informatica Pragensia, Obchodní právo aj. Ve výuce používá moderní metody, zejména tzv. právní hry. Vyučuje na částečný pracovní úvazek i na Metropolitní univerzitě Praha, kde je zástupcem vedoucího katedry průmyslového vlastnictví.

Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pôsobí od roku 2000 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Právnickej fakulte, Katedre občianskeho práva a zároveň vedie Centrum transferu technológií v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ v Košiciach. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje najmä právu duševného vlastníctva, mediálnemu právu, právu informačných a komunikačných technológií, ochrane osobných údajov a občianskemu právu. Na Úrade priemyselného vlastníctva SR vykonáva lektorskú činnosť v akreditovanom kurze Duševné vlastníctvo a je odbornou garantkou jedného z modulov. V roku 2000 ukončila Inštitút duševného vlastníctva, v rokoch 2004-2005 absolvovala ročný študijný pobyt na Humboldtovej univerzite v Berlíne (LL.M.) a následne aj krátkodobé študijné pobyty na Inštitúte Maxa Plancka pre inovácie a súťažné právo v Mníchove. Ako advokátka pôsobí od roku 2008. Je členkou redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo a redakčnej rady Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo, taktiež členkou pracovnej skupiny k rekodifikácii autorského práva na Slovensku pri Ministerstve kultúry SR; výskumnej skupiny práva duševného vlastníctva na Univerzite Palackého v Olomouci, členkou Rady pre transfer a inovácie na UPJŠ v Košiciach; Komisie pre koncepčné aktivity a spoluprácu v Národnom centre transferu technológií SR a členkou Slovenskej advokátskej komory. Podieľala sa na príprave Národnej stratégie duševného vlastníctva na Slovensku. Je autorkou monografie Zmluvné záväzky v autorskom práve a spoluautorkou monografie Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty. Publikuje a prednáša doma aj v zahraničí a je zapísaná v zozname prednášajúcich Svetovej organizácie duševného vlastníctva za SR.

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

Katedra financí a oceňování podniků, VŠE v Praze 

Ve výuce se zaměřuje na oceňování podniků a od roku 2015 je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech, diskutabilní otázky pro trénink kritického myšlení. V rámci působení na VŠE byla členkou řešitelského týmu v několika externích i interních grantech, podílela se na evropském grantu konsorcia dvanácti evropských univerzit. V současnosti se ve vědecké práci věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy v rámci grantu GAČR. Svou publikační činnost  zaměřuje v poslední době zejména na téma osobního goodwillu nebo na specifické případy vypořádání společného jmění manželů. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy). Je znalcem v oboru ekonomika, odvětví cena a odhady, se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 působí jako členka poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků na Krajském soudu v Praze.

Registrace

Registrace probíhají přes Registrační systém 

Platba je možná kartou online nebo bankovním převodem. Termín pro přihlášení je prodloužen na 9.6.2021. V případě platby převodem nám prosím do 9.6. zašlete potvrzení o zaplacení (výpis z účtu, příkaz k úhradě apod.). V případě platby kartou není zasílání potvrzení potřeba.
.
Informace k přihlášení na schůzku v MS Teams včetně slevového kupónu pro nákup publikace obdržíte 10.6. na email, který jste uvedli v registračním formuláři.
.

Organizační tým

Barbora Rýdlová, Ph.D.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

barbora.rydlova@vse.cz 

 

Ing. Pavel Svačina, Ph.D. 

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE vPraze 

pavel.svacina@vse.cz 

 

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze 

marketa.planickova@vse.cz     776 230324