Czech Valuation Forum

Náhrady škod a ušlého zisku
28.4.2023 ONLINE

ZÁZNAM KONFERENCE
Scroll

Fotogalerie

O konferenci


Záznam konference je dostupný ZDE.


Odborná online jednodenní konference orientovaná na aktuální témata z oblasti oceňování podniků pořádaná Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické

Primárním cílem je formou odborné konference propojit obchodní partnery s odbornou veřejností, absolventy a studenty VŠE. Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky oceňování podniků na VŠE.


Témata letošního ročníku konference:

Úvodní diskuse nad obecnějšími problémy

  • Úloha znalců při vyčíslování škod a ušlého zisku, specializace znalců
  • Kategorie hledané hodnoty
  • Obvyklé chyby znalců
  • Ušlý zisk u ztrátových společností

Principy stanovení skutečně škody a ušlého zisku

Transparentnost a srozumitelnost kalkulací

Inspirace pro vyčíslování škod z dokumentů Evropské komise

Vyhodnocování likvidačnosti pokut

Služby a příspěvek na úhradu fixních nákladů

Škoda z pádu kryptoměny


 

Záznam ročníku konference 2022 je k nahlédnutí zde.

Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Program

09:00 – 09:15 Úvodní slovo
Barbora Rýdlová, KFOP
09:15 – 10:15 Panelová diskuse
  Radovan Fišer, Deloitte
  Boris Mišun, EY
Barbora Nohýnková, Grant Thornton
  Barbora Rýdlová, KFOP (moderátor)
10:15 – 10:45 Základní principy stanovení skutečně škody a ušlého zisku s příklady
  Boris Mišun, EY
10:45 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 Transparentnost a srozumitelnost kalkulací pro soudce i veřejnost
Radovan Fišer, Deloitte
11:30 – 12:00 Standardy hodnoty při ocenění ušlého zisku a přístup k jeho určení
  Barbora Rýdlová, KFOP
12:00 – 12:30 Inspirace pro vyčíslování škod z dokumentů a praxe Evropské komise
Barbora Nohýnková, Grant Thornton
12:30 – 13:00 Diskuse a Q&A
Radovan Fišer, Deloitte
Boris Mišun, EY
  Barbora Nohýnková, Grant Thornton
Barbora Rýdlová, KFOP (moderátor)
13:00 – 14:00 Lunch break
14:00 – 14:30 Problematika likvidačnosti pokut ukládaných za soutěžní delikty
  Kamil Nejezchleb, ÚOHS
  Marek Smysl, ÚOHS
14:30 – 15:00 Diskuse a Q&A
Tomáš Krabec, KFOP (moderátor)
Kamil Nejezchleb, ÚOHS
Marek Smysl, ÚOHS
15:00 – 15:15 Coffee break
15:15 – 15:45 Škoda z pádu kryptoměny – případová studie
  Pavel Svačina, KFOP
15:45 – 16:00 Ukončení konference
  Barbora Rýdlová, KFOP

Řečníci

Radovan Fišer
Radovan Fišer

Assistant Director, Valuace & Finanční modelování Deloitte

Radovan vystudoval finance na Institutu ekonomických studií v Praze a je absolventem postgraduálních kurzů při American Society of Appraisers, Institutu oceňování majetku VŠE či Financial Modelling Institute. Radovan působí v týmu oceňování a finančního modelování ve společnosti Deloitte, kde vede praxi oceňování pro účely sporů. Mezi jeho další oblíbená témata patří finanční modelování.
Ve své praxi se Radovan věnuje zejména finančně-analytickým službám pro účely sporů o výši přiměřeného protiplnění či ušlého zisku. Během své desetileté kariéry se věnoval desítkám takových projektů na úrovni českých soudů a mezinárodních rozhodčích tribunálů.

Tomáš Krabec
Tomáš Krabec

KFOP, FFÚ VŠE

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2005. Dokončil zde i své postgraduální studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (2008) a habilitaci na docenta v oboru Podniková ekonomika a management (2011). Působí jako soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů. Znalecké zaměření na zpracování revizních, rozhodčích a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomika, ekonomické expertní činnosti a na oceňování lékařských praxí a podniků a projektů v oblasti zdravotnictví. Svoji výzkumnou činnost zaměřuje na oblasti metodologie oceňování aktiv, teorie ohodnocování podniku, standardizace oceňování, aktiv a mezinárodní institucionální komparativistika, ekonomie a právo (Law and Economics) a behaviorální finance.

Boris Mišun
Boris Mišun

Ředitel, E & Y Valuations s.r.o. v České republice a Ernst&Young, s.r.o. na Slovensku

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně se specializací na bankovnictví a finance. V EY začal pracovat v roce 2005. Předtím pracoval 6 let ve znaleckém ústavu společnosti A&CE Consulting v Brně. Boris se specializuje na oceňování  majetku  pro transakční účely a pro účely obchodního práva. Rovněž se zaměřuje na stanovení majetkové újmy v rámci soudních sporů a arbitráží. Vede přednášky o oceňování, soudní podpoře a fúzích a akvizicích pro mnoho klientů. Je držitelem titulu Chartered Financial Analyst (CFA), který je udělován organizací CFA Institute se sídlem v USA po splnění náročných profesních a etických požadavků.
Boris je také soudním znalcem v České republice  v oboru Ekonomika v odvětvích oceňování  obchodních závodů, oceňování cenných papírů, oceňování služeb, oceňování nehmotného majetku a v odvětví finance a finanční řízení. Je rovněž soudním znalcem na Slovensku v oboru Ekonomika a management, odvětví finance.

Kamil Nejezchleb
Kamil Nejezchleb

Místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kamil Nejezchleb v roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených na různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 celou svoji profesní kariéru působí na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů a zástupce ředitele Odboru kartelů. Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

Barbora Nohýnková
Barbora Nohýnková

Senior manažer, Grant Thornton Appraisal services a.s.

Barbora Nohýnková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde rovněž v současné době pokračuje v doktorském studiu a v rámci své výzkumné činnosti se zabývá tématem vyčíslování náhrad škod. Od roku 2007 pracuje ve znalecké kanceláři – společnosti Grant Thornton Appraisal services a.s. a zastává zde funkci senior manažera oddělení oceňování podniků. Jejím odborným zaměřením je především oceňování podniků a jeho majetkových složek. Dále se specializuje na problematiku vyčíslování ekonomických škod a obecně oceňováním pro účely litigací.

Barbora je soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, přičemž její specializací je oceňování podniků.

Barbora Rýdlová
Barbora Rýdlová

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Barbora se ve výuce zaměřuje na oceňování podniků a korporátní finance, je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech atd. Ve vědecké práci se věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy, osobnímu goodwillu, oceňování pro specifické případy vypořádání společného jmění manželů nebo ESG. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).

Barbora je akademickou ředitelkou programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který spolu s kolegy na FFÚ VŠE vybudovala. Program získal mezinárodní profesní akreditaci RICS a těší se velkému zájmu subjektů na realitním trhu.

Působí jako znalec v oboru oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Marek Smysl
Marek Smysl

Ekonom Sekce hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže působí jako ekonom na Sekci hospodářské soutěže. Věnuje se především oblasti soutěžní ekonomie a souvisejícím soutěžním, tržním a finančním analýzám. V rámci ECN zastupuje Úřad na jednáních pracovních skupin, především pak skupině hlavních ekonomů. Je absolventem Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity, kde rovněž působil jako odborný asistent na katedře ekonomie. V rámci svého postgraduálního studia se úzce specializoval na problematiku hospodářské soutěže z pohledu ekonomických teorií. V souvislosti se svým akademickým působením absolvoval semestrální pobyt ve finském Oulu na Oulu Polytechnics (Oulu University of Applied Science), dále pak několik dalších vzdělávacích programů; například na Barcelona Graduate School of Economics. V minulosti se rovněž věnoval za přispění evropských operačních programů aplikaci a prosazování more economic approach do rozhodovací činnosti Úřadu.

Pavel Svačina
Pavel Svačina

KFOP, FFÚ VŠE

Pavel Svačina vystudoval obory Finance a Oceňování podniků a jeho majetku na VŠE v Praze. Zde získal také doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku v r. 2006. Disertační práci zpracoval na téma oceňování nehmotného majetku. Během doktorského studia absolvoval též zahraniční pobyt v Itálii na univerzitě Politecnico di Milano. V komerční oblasti se věnuje zpracovávání studií a znaleckých posudků na oceňování podniků a nehmotného majetku pro různé účely – squeeze-outy, nákupy/prodeje, vyčíslení škod, transfery technologií z výzkumné do komerční sféry. V současné době je na pozici senior konzultanta. Je soudním znalcem jmenovaným pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a nehmotného majetku. Dlouhodobě působí na VŠE, kde vyučuje různé kurzy na téma oceňování podniků, včetně vlastního kurzu na oceňování nehmotného majetku. Pedagogicky působí také na Institutu oceňování majetku, školícím středisku pro znalce pro obor oceňování. Příležitostně také realizuje firemní školení. V oblasti výzkumné rozvíjí oblast oceňování nehmotných aktiv. Je autorem řady odborných článků na toto téma, v roce 2010 mu vyšla v nakladatelství Ekopress kniha Oceňování nehmotných aktiv.

Partneři konference

Deloitte Česká republika
Grant Thornton
ÚOHS
EY

Archív 2022

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Archív 2021

Program prvního ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Odměňování podnikových vynálezů – Komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty

Kontakty

Kontaktní mail: cvf@vse.cz

 

Barbora Rýdlová, Ph.D.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

marketa.planickova@vse.cz     776 230324 

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: