Czech Valuation Forum 25.5.2022 (online)

Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Scroll

O konferenci


Záznam online přenosu zde


 

Odborná online jednodenní konference orientovaná na aktuální témata z oblasti oceňování podniků pořádaná Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické

Primárním cílem je formou odborné konference propojit obchodní partnery s odbornou veřejností, absolventy a studenty VŠE. Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky oceňování podniků na VŠE.

V rámci letošního ročníku vystoupí přední čeští odborníci na transferpricing z řad znalců, poradců i zástupců státní správy. Diskutována mimo jiné budou následující témata:

  • Jaká má být interakce znaleckého posudku s daňovým řízením v oblasti převodních cen?
  • Kdy je zpracování nestranného znaleckého posudku pro tento účel nutné a kdy nemožné či kontraproduktivní?
  • Co by měl znalecký posudek pro tento účel obsahovat a co není možné za znalecký posudek vydávat?
  • Transferpricing nehmotného majetku a cena koncernového financování – případové studie
Pro koho: Znalci, konzultanti z oblasti Transfer Pricingu, daňoví poradci, studenti
Forma: Online (YouTube)
Cena: Zdarma (po registraci)

Své dotazy na řečníky můžete pokládat již nyní prostřednictvím aplikace Sli.do.


Partneři konference

Fotogalerie

Registrace

Registrovat zdarma se můžete zde.

Odkaz pro sledování konference Vám zašleme 25.5. před zahájením konference.


Své dotazy na řečníky můžete již nyní pokládat prostřednictvím aplikace Sli.do, a to
  • na adrese sli.do po zadání kódu CVF2022
  • nebo přes tento odkaz
  • případně pomocí QR kódu

    .
.

Program

09:00 – 09:05 Úvodní slovo
09:05 – 09:45 Postavení znalce v procesu TP
  Jiří Jakoubek, KFOP FFÚ VŠE
  Jiří Teichmann, Grant Thornton
09:45 – 10:00 Prezentace GFŘ
  Vítězslav Kapoun, Generální finanční ředitelství
10:00 – 10:15 Transfer pricing z pohledu dohledu Ministerstva spravedlnosti
  Jan Benýšek, Ministerstvo spravedlnosti
10:15 – 10:45 Panel 1 – diskuse na předcházející prezentaci 
  Jan Benýšek, Ministerstvo spravedlnosti
  Jiří Hlaváč, TPA Česká republika
  Jiří Jakoubek, KFOP FFÚ VŠE
Vítězslav Kapoun, Generální finanční ředitelství
Boris Mišun, EY
Vladimír Sharp, Ministerstvo spravedlnost
Jiří Teichmann, Grant Thornton
10:45 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 Panel 2 – pokračování
11:30 – 12:00 Prezentace TPA – případová studie
  Jiří Hlaváč, TPA Česká republika
12:00 – 12:30 Případová studie – specifika nastavení převodních cen v kontextu ocenění závodu
  Boris Mišun, EY
12:30 – 13:15 Lunch break
13:15 – 13:45 Trasfer Pricing finančních služeb – porovnání různých přístupů k nacenění
  David Hejduk, Student FFÚ VŠE
  Barbora Rýdlová, KFOP FFÚ VŠE
13:45 – 14:15 Transfer pricing nehmotných aktiv – případová studie využití netypických metod ocenění (Greenfield, Premium Profits)
Pavel Svačina, KFOP FFÚ VŠE
14:15 – 14:45 Otázky a odpovědi
14:45 – 15:00 Ukončení konference

 

Řečníci

Jan Benýšek
Jan Benýšek

Ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti

Studoval na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2014. Působil na Magistrátu hl. m. Prahy v pozici poradce primátora hl. m. Prahy, odkud v roce 2015 přešel na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zde zastával mimo jiné funkci vedoucího oddělení insolvenční kontroly, později funkci vedoucího oddělení soudních znalců a tlumočníků a zástupce ředitele na odboru insolvenčním a soudních znalců. V roce 2021 se stal ředitelem tohoto odboru. Je lektorem Justiční akademie a zkušební komisař pro zvláštní část zkoušek znalců.

David Hejduk
David Hejduk

Student FFÚ VŠE

David Hejduk je absolventem bakalářského studia oboru Finance na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V současnosti David dokončuje magisterské studium oboru Financí a oceňování podniku a profesně se transferovým cenám věnuje. V rámci své diplomové práce s názvem Stanovení obvyklé úrokové sazby ve vnitroskupinovém financování v podmínkách ČR se David zabývá problematikou finančních transakcí se zaměřením na oblast vnitroskupinových úvěrů z pohledu převodních cen a rád by se této a dalším oblastem převodních cen věnoval i po skončení studia.

Jiří Hlaváč
Jiří Hlaváč

Partner, TPA Česká republika

Jiří Hlaváč je absolventem VŠE v Praze. Od roku 2002 je partnerem ve skupině TPA, která je členem mezinárodní sítě Baker Tilly International. Je auditorem, daňovým poradcem a soudem jmenovaným znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence, daně a daňová problematika, tvorba cen mezi spojenými osobami (transferové ceny) a ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků. Dlouhodobě se věnuje oblasti oceňování, strukturování transakcí, projektům fúzí a akvizic a restrukturalizacím. Je členem Poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro ekonomiku, zkušebním komisařem jmenovaným ministrem spravedlnosti pro zkoušky insolvenčních správců a členem sekce daně z příjmů právnických osob KDP ČR. Od roku 2004 přednáší na VŠE v Praze, spolupracuje rovněž jako lektor s několika vzdělávacími agenturami a publikuje v odborných časopisech. Je autorem publikace Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem vydané v roce 2010 a 2016 a spoluautorem komentáře k zákonu o daních z příjmů a komentáře k zákonu o přeměnách vydaných nakladatelstvím Wolters Kluwer. V soutěži Daňař & daňová firma roku byl v letech 2014 až 2016 vyhlášen jako největší daňová hvězda v kategorii Fúze a akvizice a v roce 2021 v kategorii Přímé daně (vč. mezinárodního zdanění a transferových cen).

Jiří Hlaváč své odborné články publikuje i na blogu:
https://blog.tpa-group.cz/
Spojit se s ním můžete za pomoci firemního profilu společnosti TPA na LinkedInu:
https://www.linkedin.com/company/tpa-czech-republic.

Jiří Jakoubek
Jiří Jakoubek

KFOP, FFÚ VŠE

Zaměřuje se na restrukturalizace a nastavení transferových cen pro střední a velké české i zahraniční společnosti a nadnárodní korporace z nejrůznějších průmyslových oborů.
Svou profesní dráhu prohluboval participacemi na vyučovacích programech školících agentur a státní správy.
Ve své akademické činnosti se zabývá problematikou převodních cen podnikových skupin, zejména v oblasti forem financování holdingových struktur. Na tato témata také publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech.
Jiří také působí na katedře financí a oceňování podniků na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Je soudem jmenovaným znalcem v oboru převodních cen.

Vítězslav Kapoun
Vítězslav Kapoun

Ředitel odboru – Odbor daní z příjmů II, Generální finanční ředitelství

Ing. Vítězslav Kapoun, ředitel Odboru daní z příjmů II na Generálním finančním ředitelství. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Ve Finanční správě působí od roku 2009 a specializuje se na daň z příjmů právnických osob, převodní ceny a mezinárodní zdanění.

Boris Mišun
Boris Mišun

Ředitel, E & Y Valuations s.r.o. v České republice a Ernst&Young, s.r.o. na Slovensku

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně se specializací na bankovnictví a finance. V EY začal pracovat v roce 2005. Předtím pracoval 6 let ve znaleckém ústavu společnosti A&CE Consulting v Brně. Boris se specializuje na oceňování  majetku  pro transakční účely a pro účely obchodního práva. Rovněž se zaměřuje na stanovení majetkové újmy v rámci soudních sporů a arbitráží. Vede přednášky o oceňování, soudní podpoře a fúzích a akvizicích pro mnoho klientů. Je držitelem titulu Chartered Financial Analyst (CFA), který je udělován organizací CFA Institute se sídlem v USA po splnění náročných profesních a etických požadavků.
Boris je také soudním znalcem v České republice  v oboru Ekonomika v odvětvích oceňování  obchodních závodů, oceňování cenných papírů, oceňování služeb, oceňování nehmotného majetku a v odvětví finance a finanční řízení. Je rovněž soudním znalcem na Slovensku v oboru Ekonomika a management, odvětví finance.

František Poborský
František Poborský

KFOP, FFÚ VŠE

František Poborský absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací finance a oceňování podniku a dále zde pokračoval postgraduálním studiem na Katedře financí a oceňování podniku, které dokončil v roce 2017. Na VŠE vyučuje předměty specializované na oceňování podniku a podnikové finance, a to i v angličtině. Zároveň se věnuje rozvoji výuky oceňování nemovitých věcí na VŠE. Přednáší také v programech MBA, pro KAČR ad. Pravidelně publikuje v českých odborných časopisech. Vedle akademické činnosti se František věnuje problematice znalectví a oceňování a zabývá se poradenstvím a oceňováním pro podniky. Mluví česky, anglicky a německy.

Barbora Rýdlová
Barbora Rýdlová

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Barbora se ve výuce zaměřuje na oceňování podniků a korporátní finance, je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech atd. Ve vědecké práci se věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy, osobnímu goodwillu, oceňování pro specifické případy vypořádání společného jmění manželů nebo ESG. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).
Barbora je akademickou ředitelkou programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který spolu s kolegy na FFÚ VŠE vybudovala. Program získal mezinárodní profesní akreditaci RICS a těší se velkému zájmu subjektů na realitním trhu.
Působí jako znalec v oboru oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.
Vladimír Sharp
Vladimír Sharp

Zástupce ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti, vyučující na PF UK

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde později získal doktorát v oblasti správního práva a kde dodnes působí na Katedře správního práva a správní vědy. V současné době rovněž dokončuje postgraduální studium na Nottingham Law School ve Velké Británii.

Před nástupem na Ministerstvo spravedlnosti působil v několika mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zaměřoval na právní poradenství především v oblasti obchodního a pracovního práva, finanční regulatoriky a práva nových technologií. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací, vyučuje na několika vysokých školách a je lektorem Justiční akademie ČR. Je rovněž zkušebním komisařem zkoušek insolvenčních správců a zvláštních částí zkoušek znalců.

Pavel Svačina
Pavel Svačina

KFOP, FFÚ VŠE

Pavel Svačina vystudoval obory Finance a Oceňování podniků a jeho majetku na VŠE v Praze. Zde získal také doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku v r. 2006. Disertační práci zpracoval na téma oceňování nehmotného majetku. Během doktorského studia absolvoval též zahraniční pobyt v Itálii na univerzitě Politecnico di Milano. V komerční oblasti se věnuje zpracovávání studií a znaleckých posudků na oceňování podniků a nehmotného majetku pro různé účely – squeeze-outy, nákupy/prodeje, vyčíslení škod, transfery technologií z výzkumné do komerční sféry. V současné době je na pozici senior konzultanta. Je soudním znalcem jmenovaným pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a nehmotného majetku. Dlouhodobě působí na VŠE, kde vyučuje různé kurzy na téma oceňování podniků, včetně vlastního kurzu na oceňování nehmotného majetku. Pedagogicky působí také na Institutu oceňování majetku, školícím středisku pro znalce pro obor oceňování. Příležitostně také realizuje firemní školení. V oblasti výzkumné rozvíjí oblast oceňování nehmotných aktiv. Je autorem řady odborných článků na toto téma, v roce 2010 mu vyšla v nakladatelství Ekopress kniha Oceňování nehmotných aktiv.

Jiří Teichmann
Jiří Teichmann

Director, Grant Thornton

Je direktorem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic, kde se zaměřuje na převodní ceny. Úzce spolupracuje s českými daňovými úřady na vzdělávacích programech i na vytváření nejlepších praktik uplatňovaných v České republice.
Jiří má bohaté zkušenosti s projekty v oblasti převodních cen, a to jak při zakládání projektů napříč různými průmyslovými odvětvími na podporu klientů při zavádění principů TP, tak i komplikovaných projektů, které pomáhají klientům obhájit jejich struktury při daňových kontrolách správních řízeních.
Jiří působil více než 25 let ve společnostech „velké čtyřky-Big4“, především v oblasti mezinárodního zdanění se specifickým změřením na převodní ceny.

Archív 2021

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Odměňování podnikových vynálezů – Komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty

Kontakty

Kontaktní mail: cvf@vse.cz

 

Barbora Rýdlová, Ph.D.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

Ing. Pavel Svačina, Ph.D. 

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE vPraze 

 

Ing. Jiří Jakoubek

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze  

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

marketa.planickova@vse.cz     776 230324 

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: